EVISITOR – INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRIJAVU I ODJAVU TURISTA

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja.

UKOLIKO NEMATE PODATKE ZA SUSTAV E VISITOR:

Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu Turističku zajednicu podignuti korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista)


Potrebna dokumentacija :

 1.  OIB
 2. VLASNIČKI LIST ili neka druga potvrda o vlasništvu

https://www.evisitor.hr/Info/h...

OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2023. GODINU

Od 01.01.2020. godine sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19), primjenjuju se nove zakonske odredbe o turističke pristojbe kako slijedi:

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plača vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji

Po članu

Iznos godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe (u eurima)

Za prvog člana

7,96

Za drugog člana

7,96

Za svakog sljedećeg člana

3,32

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1, 2 i 3, Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom, pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)

3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i

  6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

  TURISTIČKU PRISTOJBU NE PLAĆAJU:

  1. djeca do 12 godina

  2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

  3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

  4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

  5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

  6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

  7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

   SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 8. OVOGA ZAKONA ČLANOVIMA UŽE OBITELJI SMATRAJU SE:

   • bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

   PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 13. OVOG ZAKONA ZA OSOBE KOJE BORAVE U KUĆI, APARTMANU ILI STANU ZA ODMOR:

   • Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
   • Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.
   • Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
   • Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.
   • Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
   • Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

   ROK UPLATE TURISTIČKE PRISTOJBE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI SUKLADNO ČLANKU 17. STAVKU 3 I 4 OVOG ZAKONA

   • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
   • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

   NAČIN PRIJAVE I ODJAVA TURISTA SUKLADNO 22. ČLANKA OVOG ZAKONA

   • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
   • Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji, koji turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe
   • Način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podatke potrebne za prijavu/odjavu te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja ministar propisuje pravilnikom.

   PREKRŠAJNE ODREDBE SUKLADNO ČLANKU 29. OVOG ZAKONA

   Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 (132,72) do 2000,00 (265,45) kuna (eura) kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

   1. 1. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos turističke pristojbe do 15. srpnja tekuće godine ili ne uplati turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor, zadnjeg dana boravka (članak 17. stavci 3. i 4.) i

   2. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 22. stavcima 2. i 3. (članak 22. stavci 2. i 3.).

   U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 (530,89) do 6000,00 (796,34) kuna (eura).
   Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 (66,36) kuna (eura).

   UPUTE ZA PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

   Uplatnicu preuzimate iz sustava eVisitor ili u uredu TZO Kolan / TIC-u Mandre, a plaćanje vršite u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

   U nalogu za plaćanje ispunjavaju se sljedeći podaci:

   Turističku pristojbu potrebno je uplatiti na sljedeći način:

   • IBAN: HR9310010051762204741
   • Model:67
   • Poziv na broj: OIB VLASNIKA NEKRETNINE
   • Primatelj: Boravišna pristojba – Kolan
   • Opis plaćanja: Boravišna pristojba

   TURISTIČKA PRISTOJBA

   Zakon o turističkoj pristojbi (NN52/19)